• Intro to AutoHotkey Intermediate AutoHotkey Intermediate Objects GUIs are Easy w/AutoHotkey Painlessly switch from V1 to V2